Boris Palatnik's Art

email: bpal50@gmail.com
ph. 440-729-3405